دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

وب سایت کتابخانه های دانشگاهی مرتبط :

 

کتابخانه دانشگاه تهران

آگاهی از عناوین کتب موجود در دانشگاه تهران

 

كتابخانه دانشگاه صنعتي شريف

آگاهی از عناوین کتب موجود در کتابخانه دانشگاه صنعتي شريف.

 

كتابخانه دانشگاه تربيت مدرس

آگاهی از عناوین کتب موجود در کتابخانه دانشگاه تربيت مدرس

 

 مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزي دانشگاه بيرجند

آگاهی از عناوین کتب موجود در کتابخانه دانشگاه بيرجند

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا

آگاهی از عناوین کتب موجود در کتابخانه دانشگاه بوعلي سينا

 

كتابخانه دانشگاه صنعتي شيراز

آگاهی از عناوین کتب موجود در کتابخانه دانشگاه  صنعتي شيراز

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آگاهی از عناوین کتب موجود در کتابخانه دانشگاه  صنعتي  اميركبير

 

كتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

آگاهی از عناوین کتب موجود در کتابخانه دانشگاه  علم و صنعتي ايران

 

كتابخانه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوس

آگاهی از عناوین کتب موجود در کتابخانه دانشگاه  خواجه نصير الدين طوسي

 

کاربران آنلاین :0