دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
ارائه روشی مبتنی بر فازی برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بیسیم 3 بعدی (1397) / امین الشریعه نجفی ، پیام، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامین الشریعه نجفی ، پیام، نویسنده
عنوان :ارائه روشی مبتنی بر فازی برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بیسیم 3 بعدی
تکرار نام مولف :پیام امین الشریعه نجفی
سال نشر :1397
صفحه شمار:107ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی یک بستر امن و تأثیر آن در مصرف انرژی سیستم کروزکنترل (1397) / شیخ محمد فضلی ، عذرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشیخ محمد فضلی ، عذرا، نویسنده
عنوان :بررسی یک بستر امن و تأثیر آن در مصرف انرژی سیستم کروزکنترل
تکرار نام مولف :عذرا شیخ محمد فضلی
سال نشر :1397
صفحه شمار:60ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آنالیز خسارت کلی سازه با معرفی ایده ی نوار قلب ساختمان (1397) / سبحانی ، نرگس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسبحانی ، نرگس، نویسنده
عنوان :آنالیز خسارت کلی سازه با معرفی ایده ی نوار قلب ساختمان
تکرار نام مولف :نرگس سبحانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:87ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تولید دنباله بیتهای تصادفی با استفاده از سیستمهای آشوبناک در رمزنگاری (1397) / قربانی ، عنایت، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقربانی ، عنایت، نویسنده
عنوان :تولید دنباله بیتهای تصادفی با استفاده از سیستمهای آشوبناک در رمزنگاری
تکرار نام مولف :عنایت قربانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:49ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارائه مدل ریاضی سه هدفه زمانبندی استوار ورود و خروج کامیونها و جریان محمولهها داخل مرکز فرابارانداز با درنظر گیری عدم قطعیت در زمان ورود (1397) / خرقانی ، فرنوش، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخرقانی ، فرنوش، نویسنده
عنوان :ارائه مدل ریاضی سه هدفه زمانبندی استوار ورود و خروج کامیونها و جریان محمولهها داخل مرکز فرابارانداز با درنظر گیری عدم قطعیت در زمان ورود
تکرار نام مولف :فرنوش خرقانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:126ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارائه مدل استوار سناریو محور جهت تخصیص خلبانها با لحاظ کردن ترجیحات شخصی (1397) / کاسبزاده ، آزاده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاسبزاده ، آزاده، نویسنده
عنوان :ارائه مدل استوار سناریو محور جهت تخصیص خلبانها با لحاظ کردن ترجیحات شخصی
تکرار نام مولف :آزاده کاسب زاده
سال نشر :1397
صفحه شمار:115ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی عددی تأثیر ژئوسنتتیک ها بر تثبیت خاک زیر پی ها (1397) / ولی زاده ، آرمین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهولی زاده ، آرمین، نویسنده
عنوان :بررسی عددی تأثیر ژئوسنتتیک ها بر تثبیت خاک زیر پی ها
تکرار نام مولف :آرمین ولی زاده
سال نشر :1397
صفحه شمار:100ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاهها با به کارگیری مدل SWOT و روشهای تصمیمگیری چندشاخصه در محیط فازی)مطالعه موردی : (دانشگاه دولتی تربت حیدریه) (1397) / تقی زاده قوژدی ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتقی زاده قوژدی ، محمد، نویسنده
عنوان :تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاهها با به کارگیری مدل SWOT و روشهای تصمیمگیری چندشاخصه در محیط فازی)مطالعه موردی : (دانشگاه دولتی تربت حیدریه)
تکرار نام مولف :محمد تقی زاده قوژدی
سال نشر :1397
صفحه شمار:161ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مخابرهی پنهان در پروتکلهای شبکه و کانالهای بیسیم (1397) / رحمانپور ، ثریا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرحمانپور ، ثریا، نویسنده
عنوان :مخابرهی پنهان در پروتکلهای شبکه و کانالهای بیسیم
تکرار نام مولف :ثریا رحمانپور
سال نشر :1397
صفحه شمار:53ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی اثر فروروی ابزار بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش همزن اصطکاکی نقطه ای زائده ای فولاد گالوانیزه (1397) / حسنی مقدم ، مسعود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسنی مقدم ، مسعود، نویسنده
عنوان :بررسی اثر فروروی ابزار بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش همزن اصطکاکی نقطه ای زائده ای فولاد گالوانیزه
تکرار نام مولف :مسعودحسنی مقدم
سال نشر :1397
صفحه شمار:128ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :5