دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
ارائه یک روش جدید برای شناسائی پدیده نوسان توان مبتنی بر سیستم چند عاملی با استفاده از پروتکل IEC61850 (1397) / برزوئی ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرزوئی ، حسین، نویسنده
عنوان :ارائه یک روش جدید برای شناسائی پدیده نوسان توان مبتنی بر سیستم چند عاملی با استفاده از پروتکل IEC61850
تکرار نام مولف :حسین برزوئی
سال نشر :1397
صفحه شمار:77ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کنترل هوشمند روشنایی موزهها و نمایشگاههای فصلی بر پایه تکنولوژی شبکههای سنسوری بیسیم (1397) / میرآبیان ، پوریا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرآبیان ، پوریا، نویسنده
عنوان :کنترل هوشمند روشنایی موزهها و نمایشگاههای فصلی بر پایه تکنولوژی شبکههای سنسوری بیسیم
تکرار نام مولف :پوریا میرآبیان
سال نشر :1397
صفحه شمار:76ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

احراز صحت داده در ذخیرهسازی ابری با قابلیت ردیابی بهینه (1397) / میرزائی کاخکی ، داود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرزائی کاخکی ، داود، نویسنده
عنوان :احراز صحت داده در ذخیرهسازی ابری با قابلیت ردیابی بهینه
تکرار نام مولف :داود میرزائی کاخکی
سال نشر :1397
صفحه شمار:53ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مسألهی چندحالته و چندهدفهی زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و باتوجه به اثرات یادگیری (1397) / صالحی ، ثریا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصالحی ، ثریا، نویسنده
عنوان :مسألهی چندحالته و چندهدفهی زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و باتوجه به اثرات یادگیری
تکرار نام مولف :ثریا صالحی
سال نشر :1397
صفحه شمار:112ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارائه روشی مبتنی بر فازی برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بیسیم 3 بعدی (1397) / امین الشریعه نجفی ، پیام، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامین الشریعه نجفی ، پیام، نویسنده
عنوان :ارائه روشی مبتنی بر فازی برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بیسیم 3 بعدی
تکرار نام مولف :پیام امین الشریعه نجفی
سال نشر :1397
صفحه شمار:107ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی یک بستر امن و تأثیر آن در مصرف انرژی سیستم کروزکنترل (1397) / شیخ محمد فضلی ، عذرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشیخ محمد فضلی ، عذرا، نویسنده
عنوان :بررسی یک بستر امن و تأثیر آن در مصرف انرژی سیستم کروزکنترل
تکرار نام مولف :عذرا شیخ محمد فضلی
سال نشر :1397
صفحه شمار:60ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آنالیز خسارت کلی سازه با معرفی ایده ی نوار قلب ساختمان (1397) / سبحانی ، نرگس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسبحانی ، نرگس، نویسنده
عنوان :آنالیز خسارت کلی سازه با معرفی ایده ی نوار قلب ساختمان
تکرار نام مولف :نرگس سبحانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:87ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تولید دنباله بیتهای تصادفی با استفاده از سیستمهای آشوبناک در رمزنگاری (1397) / قربانی ، عنایت، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقربانی ، عنایت، نویسنده
عنوان :تولید دنباله بیتهای تصادفی با استفاده از سیستمهای آشوبناک در رمزنگاری
تکرار نام مولف :عنایت قربانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:49ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارائه مدل ریاضی سه هدفه زمانبندی استوار ورود و خروج کامیونها و جریان محمولهها داخل مرکز فرابارانداز با درنظر گیری عدم قطعیت در زمان ورود (1397) / خرقانی ، فرنوش، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخرقانی ، فرنوش، نویسنده
عنوان :ارائه مدل ریاضی سه هدفه زمانبندی استوار ورود و خروج کامیونها و جریان محمولهها داخل مرکز فرابارانداز با درنظر گیری عدم قطعیت در زمان ورود
تکرار نام مولف :فرنوش خرقانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:126ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارائه مدل استوار سناریو محور جهت تخصیص خلبانها با لحاظ کردن ترجیحات شخصی (1397) / کاسبزاده ، آزاده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاسبزاده ، آزاده، نویسنده
عنوان :ارائه مدل استوار سناریو محور جهت تخصیص خلبانها با لحاظ کردن ترجیحات شخصی
تکرار نام مولف :آزاده کاسب زاده
سال نشر :1397
صفحه شمار:115ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :3