دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Butterworth-Heinemann

واقع در: بیجا

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Advanced Control Engineering (2001) / Burns ، Roland S، نویسنده
Statistical Process Control Fifth Edition (2003) / Oakland ، John S، نویسنده
Troubleshooting Analog Circuits (1993) / Pease ، Robert A، نویسنده
Fluid Mechanics andThermodynamics ofTurbomachinery (1998) / Dixon ، S. L، نویسنده
Safety, Reliability and Risk Management (1998) / Cox ، Sue، نویسنده
Risk Management (2002) / Jeynes ، Jacqueline، نویسنده
Reliability, Maintainability and Risk (2001) / J Smith ، David، نویسنده
Risk Management (2002) / Jeynes ، Jacqueline، نویسنده
HANDBOOK OF CRM (2005) / Payne ، Adrian، نویسنده
Strategic Information Management Challenges and strategies in managing information systems (2003) / Galliers ، Robert D، نویسنده
Addressing the Human Capital Crisis in the Federal Government (2004) / Liebowitz ، Jay، نویسنده
Handbook of Production Management Methods (2001) / Halevi ، Gideon، نویسنده
Six Sigma (2003) / Truscott ، William T، نویسنده
ISO 9000 (2003) / Hoyle ، David، نویسنده
ISO 9000 Quality Systems Handbook (2001) / Hoyle ، David، نویسنده

کاربران آنلاین :0