دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Wiley Publishing, Inc

واقع در: بیجا

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Malicious Cryptography Exposing Cryptovirology (2004) / Young ، Adam، نویسنده
Malicious Cryptography Exposing Cryptovirology (2004) / Young ، Adam، نویسنده
Cracking Codes & Cryptograms for Dummies (2010) / Sutherland ، Denise، نویسنده
Facebook® FOR DUMmIES (2010) / Abram ، Carolyn، نویسنده
Data mining techniques (2004) / Berry ، Michael J.A، نویسنده
The Semantic Web (2003) / Daconta ، Michael C، نویسنده
Creating Web Pages for DUMmIES (2004) / Smith ، Bud E، نویسنده
Oracle® Data Warehousing and Business Intelligence Solutions (2007) / Stackowiak ، Robert، نویسنده
Microsoft® SQL Server® 2008 All-in-One Desk Reference For Dummies® (2008) / Robert ، Schneider. D، نویسنده
SQL Functions Programmer’s Reference (2005) / Arie ، Jones، نویسنده
Teach yourself visually Algebra (2008) / David Alan ، Herzog، نویسنده
Teach Yourself VISUALLYTM Microsoft® Office 2007 (2007) / Sherry ، Willard Kinkoph، نویسنده
Teach Yourself VISUALLy Windows Vista (2007) / Paul ، McFedries، نویسنده
Teach Yourself VISUALLY Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (2007) / Lisa ، Bucki. A، نویسنده
Teach Yourself VISUALLY Word 2007 (2007) / Elaine ، Marmel. J، نویسنده

کاربران آنلاین :0