دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (1391) / قرائتی ، محسن (1324)، نویسنده

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
12443BP98‭ /ق4ت65 کتاب فارسیمرکز امور فرهنگیاسناد معمولیموجود
19023BP98 ‭/ق4ت65 1391 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
19039BP98 ‭/ق4ت65 1391 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
19040BP98 ‭/ق4ت65 1393 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
21539BP98 ‭/ق4ت65/1396 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
21538BP98 ‭/ق4ت65/95 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9888BP98‭ /ق4ت65 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
10225BP98‭ /ق4ت65 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13210BP98‭ /ق4ت65 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13359BP98‭ /ق4ت65 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13360BP98‭ /ق4ت65 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13788BP98‭ /ق4ت65 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14814BP98‭ /ق4ت65 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15002BP98‭ /ق4ت65 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15385BP98‭ /ق4ت65 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15535BP98‭ /ق4ت65 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15853BP98‭ /ق4ت65 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17479BP98‭ /ق4ت65 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17480BP98‭ /ق4ت65 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17487BP98‭ /ق4ت65 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
18000BP98‭ /ق4ت65 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0