دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد خداوردی زاده

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
چکیده این پایان¬نامه به بررسی رفتار سازه های مهاربندی شده همگرا و واگرا تحت سناریوهای مختلف خرابی پیشرونده با بهره¬گیری از روش مسیر بار جایگزین با توجه به دستورالعمل¬ها و آیین¬نامه¬های موجود می¬پردازد. مدل مورد استفاده در این تحقیق یک ساختمان 10 طبقه می باشد، که در هر وجه شامل 5 دهانه است. مدل حاضر به بررسی دو نوع سناریو خرابی برای سازه مهاربندی شده همگرا، با کاهش سطح مقطع مهاربندها می-پردازد. و برای سازه با مهاربند واگرا سه نوع سناریو خرابی با بررسی طول تیر پیوند در خرابی پیشرونده می-پردازد. سناریوهای خرابی شامل حذف ناگهانی یک ستون با یک یا دو مهاربند مجاور آن در طبقه همکف می¬باشد. برای ساده سازی از یک مدل دو بعدی که شامل یک دهانه از سازه می¬باشد استفاده شده است. توانایی سازه در جذب و تحمل نیروی اضافی ناشی از حذف ناگهانی اعضا و همچنین مقایسه ظرفیت و شکل پذیری مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق هر دو نوع سازه با مهاربند همگرا و واگرا توانایی تحمل در مقابله با خرابی پیشرونده را دارند، همچنین در مدل با مهاربند همگرا با کاهش سطح مقطع مهاربندها، شکل پذیری سازه افزایش یافت (1397) / خداوردی زاده ، محمد، نویسنده

کاربران آنلاین :0