دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله دفتر امور فنی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور (1385) / پذیرا ، ابراهیم، نویسنده
قرارداد همسان ساختمان و نصب (C) برای تأسیسات صنعتی و زیربنایی (1385) / مهندسان مشاور آوند طرح، نویسنده

کاربران آنلاین :0