دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: بی نا

واقع در: بیجا

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Antenna handbook (بی تا) / Marinecorps ، U.S، نویسنده
Application-Specific Integrated Circuits (1997) / John Sebastian Smith ، Michael، نویسنده
Introduction to Sound Recording (2004) / Martin ، Geoff، نویسنده
Automating Manufacturing Systems with PLCs (2007) / Jack ، Hugh، نویسنده
Automating Manufacturing Systems with PLCs (2005) / Jack ، Hugh، نویسنده
Adaptive wireless transceivers (بی تا) / Hanzo ، L، نویسنده
Phase-Locked loops design, simulation, and applications (بی تا) / Best ، Roland E، نویسنده
Linear Algebra (2006) / hefferon ، Jim، نویسنده
Matlab 7 (2007)
Fundamental of plasma Physics (بی تا) / Bellan ، Paul M، نویسنده
Bipolar Power Transistors Data (بی تا)
Linear Algebra (2006) / hefferon ، Jim، نویسنده
Classical and Quantum Chaos (2000) / Cvitanovic ، Predrag، نویسنده
Fundamental of plasma Physics (بی تا) / Bellan ، Paul M، نویسنده
CMOS transistor layout KungFu (2005) / Eng Han ، Lee، نویسنده

کاربران آنلاین :0