دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

طراحی تقویت کننده کم نویز باند فراپهن CMOS (1394) / پورجعفریان ، معصومه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپورجعفریان ، معصومه، نویسنده
عنوان :طراحی تقویت کننده کم نویز باند فراپهن CMOS
تکرار نام مولف :معصومه پورجعفریان
سال نشر :1394
صفحه شمار:74ص
شناسه افزوده :مافی نژاد ، خلیل (1326)، استاد راهنما
رضایی ده سرخ ، حمیدرضا، استاد راهنما
چکیده :در این پایان نامه، طراحی تقویت کننده کم نویز باند فراپهن در پهنای باند 3/1GHz تا 10/6GHz با هدف رسیدن به کم ترین نویز ممکن انجام شده است و سه ساختار متفاوت برای UWB LNA پیشنهاد شده است. اولین ساختار پیشنهادی که با استفاده از Advanced Design system در فناوری TSMC 0.18-µm CMOS شبیه سازی شده است. شامل دو طبقه کسکود و یک طبقه خروجی است با بهره 131/8 db و نویز فیگر db 0/59+3/71 در پهنای باند 2/7 GHz تا 11/6 GHz . ساختار دوم در Cadence Spectre RF و با فناوری TSMC 0.18-µm CMOS شبیه سازی شده است. این LAN بهره 8/89  1/59 dB و نویز فیگر 4/52  1/25 dBبه دست آورده است. در ساختار پیشنهادی دوم به منظور کاهش نویز القایی بدنه به درین، سورس و بدنه هر ترانزیستور با یک مقاومت بزرگ به یکدیگر متصل شده اند.این کاهش نویز با روابط ریاضی و شبیه سازی اثبات شده است.سومین ساختار پیشنهادی نیز در Cadence Spectre RF و با استفاده از دو فناوری TSMC 90-nm CMOS ٍ TSMC 0.18-µm CMOS شبیه سازی شده است. این ساختار در هردو فناوری عملکرد بسیار خوبی دارد.در 180 nm علاوه بر بهره بالا،‌نویز فیگر بسیار کمی به دست می آوردکه یکی از کم ترین مقادیر گزارش شده برای نویز فیگر در پنای باند وسیع محسوب می شود. بهره و نویز فیگر این LAN به ترتیب 2/53  1/16 dB ٍ 12/5  1/3 dB در باند فرکانسی 3 GHz تا 10 GHz هستند. در 90 nm برای ولتاژ 1/2 V بهره 13/52  1/37 dB و نویز فیگر 3/49  1/24 dBدر پهنای باند 11/7 GHz تا3 GHz و برای ولتاژ 1 V بهره 11/35  1/5 dB و نویز فیگر 10 GHz تا3 GHz در3/29  1/12 dB نتیجه شده است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14293
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
214پ214پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :16