دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده قابهای خمشی بتنی (1395) / روحانی ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهروحانی ، محمدرضا، نویسنده
عنوان :تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده قابهای خمشی بتنی
تکرار نام مولف :محمدرضا روحانی
سال نشر :1395
صفحه شمار:109 ص
یادداشتچکیده

خرابی پیشرونده، پدیدهای است که در آن یک خسارت جزئی، منجر به خرابی کل سازه یا بخش بزرگی از آن میشود. مکانیزمهایی که میتوانند در ظرفیت سازه اثرگذار باشند تا در برابر خرابی پیشرونده مقاومت نمایند، عبارتند از:پدیده قابی و تیری در قاب خمشی،تحمل بار ثقلی از جانب اجزای غیرسازهایاز قبیل تیغهها و دیوارهای پرکننده، پدیده کابلی تیرها و دالها. از سه عامل مذکور پدیده کابلی به عنوان آخرین مرحله علیه خرابی عمل مینماید.این پدیده تنها بعد از اینکه تغییر شکلهای بزرگ رخ میدهد فعال میگردد.چنانچه تعادل سازه باقی مانده توسط پدیده کابلی از مکانیزمهای ذکر شده تأمین نگردد، خرابی کلی رخ خواهد داد.
در این پژوهش یک مدل سادهشدهی تقریبی برای محاسبه جابجایی نقطه بالای ستون حذف شده در تحلیل خرابی پیشرونده، رابطه سازی شده است. مدل پیشنهادی در عین سادگی از دقت مناسبی برخوردار است.به طوری که به کمک محاسبات دستی و بدون استفاده از نرم افزار نیز در زمانی اندک به پاسخ خواهد رسید. در واقع پاسخ سازه را پس از حذف یکی از عضوهای اصلی باربر، یعنی یکی از ستونها،محاسبه میکند. برای تحلیل و بررسی سازه میتوان از روشهای استاتیکی خطی، استاتیکی غیرخطی، دینامیکی خطی، دینامیکی غیرخطی، بهره جست. در این پژوهش تحلیل استاتیکی غیرخطی با استفاده از روش مسیر بار جایگزین انجام شده است و علت خرابی جزئی در نظر گرفته نمیشود. در واقع روش تحلیلی برای بررسی خرابی پیشرونده سازههای بتنی، با استفاده از پاسخ بار - جابجایی ارائه گردیده است.
در انتها مقایسه مدل پیشنهادی با نتایج آزمایشگاهی نشان از دقت مناسب دارد.در مدل اثر تغییرات طول دهانه، ابعاد مقاطع، جنس موادو آرماتورهای تیرهای دهانه ستون حذفی در رفتار خرابی پیشرونده زیرسازه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: خرابی پیشرونده، پدیده کابلی، رابطه سازی، زیر سازه، بتن مسلح
شناسه افزوده :نجی ، آرش، استاد راهنما
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14897
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
261پ261پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0