دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بهینه سازی توام کیفیت و هزینه در زنجیره تامین از طریق طراحی خانواده ای از محصولات تحت شرایط عدم قطعیت (1396) / جهانگیر ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجهانگیر ، فاطمه، نویسنده
عنوان :بهینه سازی توام کیفیت و هزینه در زنجیره تامین از طریق طراحی خانواده ای از محصولات تحت شرایط عدم قطعیت
تکرار نام مولف :فاطمه جهانگیر
سال نشر :1396
صفحه شمار:55ص
یادداشتچکیده
از شرایطی که باعث تعریف و طراحی زنجیره تأمین میشود میتوان به افزایش روزافزون رقابتپذیری
و تلاش برای بقای سازمانها اشاره کرد. سازمانها رفع نیاز مشتری را یکی از مهمترین عواملی میدانند که
باعث بقای سازمان میشود. نیازها و علایق مشتری میتواند شامل کاهش قیمت حمل بهموقع کیفیت
مناسب محصول و از این قبیل باشد. طراحی مناسب شبکه زنجیره تأمین منجر به دستیابی یک ساختار
بهینه میشود که این امر مدیریت مؤثر و رقابتی زنجیره تأمین را امکانپذیر مینماید.
در این پایاننامه یک مسأله طراحی زنجیره تأمین سه لایه مورد بررسی قرار میگیرد. هدف این
مسأله حداک رسازی سود در راستای بهینگی مدل و شبکه طراحی و تعیین بهترین مسیرهای ارتباطی بین
واحدهای منتخب هر سطح با سطوا دیگر و همچنین تعیین حجم کالاهای انتقالی و هزینههای حمل و نقل
در این مسیرها و مکانیابی خردهفروشان در بازارها است. رویکرد طراحی محصول ماژولدار یک معیار طراحی
را ایجاد میکند که یک فرآیند بازیابی بهتر را با هزینه کمتر ارائه خواهد کرد. در این پووهش محصول نهایی
تولید شده یک محصول ماژولدار میباشد. همچنین در این مسأله پارامتر تقاضا بهصورت غیرقطعی در نظر
گرفتهشده است.
در این پووهش اهدافی چون کاهش هزینههای تولید و تأمین و حمل و نقل برآورده ساختن نیازهای
مشتریان ازلحاظ قیمت و کیفیت مکانیابی خردهفروشان و ... دنبال میشود. از مهمترین ویوگیهای این
پووهش در نظر گرفتن کیفیت است زیرا برخلاف اینکه از مهمترین موضوعات در جذب مشتری فروش و
سود بیشتر میشود کمتر مورد توجه قرارگرفته شده است. مدل ریاضی ارائه شده یک مدل برنامهریزی
خطی عدد صحیح مختلط میباشد همچنین در انتها نیز نحوه عملکرد مدل با یک م ال عددی و نیز حل
آن در نرمافزار گمز مورد بررسی قرار میگیرد.
کلمات کلیدی: ماژول کیفیت قیمت عدم قطعیت مکانیابی برنامهریزی عدد صحیح مختلط
ز
شناسه افزوده :حجازی ، طه‌حسین (1364 -)، استاد راهنما
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=22903
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
386پ386پ پایان‌نامهکتابخانه سجاداسناد مرجعغیر قابل امانت

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0