دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی (1386) / پورنامداریان ، تقی (1320)، نویسنده
خوابگردها (1387) / کستلر ، آرتور (1905- 1983م)، نویسنده
تاریخ شاهنشاهی هخامنشی (1383) / اومستد ، آلبرت تن آیک (1945-1880م)، نویسنده
زندگینامه علمی دانشوران (1366 -) / گیلیپسی ، چارلزکولستون، نویسنده
نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن (1382) / شولت ، یان آرت، نویسنده
مرصادالعباد (1387) / نجم رازی ، عبدالله بن محمد (570؟-654ق)، نویسنده
سنت و نوآوری در شعر معاصر (1383) / امین پور ، قیصر (1338)، نویسنده
داستانهای مصر باستان (1378) / دیون ، مارگریت، نویسنده
داستانها و افسانه های ترکیه (1378) / تزل ، ناکی، نویسنده
فلسفه تاریخ ابن خلدون (1373) / مهدی ، محسن، نویسنده
گزیده منطق الطیر (هفت شهر عشق) (1373) / عطار ، محمدبن ابراهیم (537؟- 627؟ق)، نویسنده
قهرمانان یونان باستان (1378) / سمیرنوا ، ورا واسیلونا، نویسنده
آسیب شناسی آیین عزاداری (1385) / ابراهیمی ، ابراهیم، نویسنده
محیط زیست (1384) / شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
شرح مثنوی (- 1373) / شهیدی ، جعفر (1297)، نویسنده

کاربران آنلاین :0