دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه برق - مدار

     پالایش جستجو
Network theory and filter design (2002) / Aatre ، Vasudev K، نویسنده
Nonlinear networks (1975)
Schematic capture with MicroSim PSpice (c1998) / Herniter ، Marc E، نویسنده
Soft magnetic materials (1978) / Weichmagnetische Werkstoffe ، English
SPICE (c1995) / Tuinenga ، Paul W، نویسنده
[PSpiceپی اسپایس‌] در محیط ویندوز (1386) / لامی ، رابرت، نویسنده
استفاده از P spiceدر شبیه‌سازی و تحلیل (1384) / رجائی ، مهدی (1353)، نویسنده
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی (1367) / فلوید ، تامس، نویسنده
آموزش تحلیل مدارات الکتریکی و دیجیتالی به وسیله نرم‌افزار پروتئوس (1389) / موحدی ، محسن (1368)، نویسنده
آموزش جامع و کاربردی نرم‌افزار PSpice, OrCAD (1390) / بهنام ، بهزاد، نویسنده
آموزش‌]PSpice 9.1پی اسپایس‌] (1382) / کوئن ، جان، نویسنده
تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها چارلز دسور - ارنست کوه (1384) / کرمی شاهنده ، رضا (1352)، نویسنده
تحلیل و شبیه‌سازی مدارها توسط[P spiceپی‌اسپایس‌] (1375) / خطیب ، فرزان، نویسنده
تحلیل مدارهای الکتریکی (1391) / نیکروش ، کمال الدین (1323)، نویسنده
تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (1377) / واله ، نوراله، نویسنده

کاربران آنلاین :0