دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه برق - مدار

     پالایش جستجو
مرجع کامل[Pspice Schematics 9.2پی اسپایس شماتیک /2]9 (1385) / مدبرنیا ، محمدرضا، نویسنده
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (- 1379) / دسور ، چارلز ا، نویسنده
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (1375) / دسور ، چارلز، نویسنده
نظریه اصولی مدارهای الکتریکی (خطی و غیرخطی) (1379) / عابدهدتنی ، قوشه (1338)، نویسنده
نمای تصویری[Microsim P Spice 7.1میکروسیم پی اسپایس 1/7 (1378) / گودی ، روی (1941)، نویسنده
پرسشهای چهارگزینه‌ای مدارهای الکتریکی (1379) / مجتمع فنی تهران
کتاب آموزشی‌[Pspiceپی اسپایس‌] در محیط ویندوز (1375) / لامی ، رابرت، نویسنده

کاربران آنلاین :0