دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Microsoft Press

واقع در: Redmond, Wash

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
PC 98 system design guide (c1997)
Programming Microsoft Windows with C# (c2002) / Petzold ، Charles (1953)، نویسنده
Microsoft Visual C# .NET (c2002) / Williams ، Mickey، نویسنده
Introducing Microsoft Windows 2000 Professional (c1999) / Honeycutt ، Jerry، نویسنده
Introducing Microsoft Windows 98 (c1997) / Borland ، Russell (1946)، نویسنده
Introducing Microsoft Windows 2000 Server (1999) / Northrup ، Anthony، نویسنده
Desktop applications for Microsoft Visual Basic 6.0 MCSD training kit (2000)
Microsoft visual C#.NET (c2002)
Microsoft GW-BASIC interpreter (1987)
Running MS-DOS (1993) / Wolverton ، Van (1939)، نویسنده
configuring windows vista client: training kit (2007) / mclean ، ian، نویسنده
Applied Microsoft .NET Framework Programming (2002) / Richter ، Jeffrey، نویسنده

کاربران آنلاین :0