دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QA76.76

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Android how to program (2015) / Deitel ، Paul J
A+ certification test yourself (c2001)
AI game programming wisdom 3 (c2006) / Series: AI game programming
Applied operating system concepts (c2000) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Applied software risk management (c2007) / Pandian ، C. Ravindranath، نویسنده
Artificial intelligence for computer games (c2004) / Funge ، John David (1968)، نویسنده
Beginning C++ through game programming (c2007) / Dawson ، Mike (1947)، نویسنده
Beginning DirectX 10 game programming (c2008) / Jones ، Wendy، نویسنده
Building ASP.NET server controls (2004) / Michalk ، Dale، نویسنده
Building Internet applications with Delphi 2 (1996) / Chapman ، Davis Howard، نویسنده
C compilers for ASIPs (c2010) / Hohenauer ، Manuel، نویسنده
Compiler design in C (c1990) / Holub ، Allen I، نویسنده
Compiler design (2005) / Chattopadhyay ، Santanu، نویسنده
Computer viruses (1989) / Mayo ، Jonathan L، نویسنده
Delphi programming unleashed (1375 = 1996) / Calvert, Charles، نویسنده

کاربران آنلاین :0