دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

عنوان قراردادی ایران. ریاست جمهوری. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی. دفتر نظام فنی اجرایی

مدارک موجود با این عنوان قراردادی

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبق بندی خاک در پست های فشار قوی (1389)
راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب (1389)
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی (1387)
طراحی بناهای درمانی (11) (1389)
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری، رسته راه و ترابری سال 1387 (1387)
آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه (1388)
دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب (1388)
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قوی (1388)
ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع (1389)
عنوان. مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال مشخصات فنی و وعمومی در پستهای فشار قوی (1389)
آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته (1387)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برج های خطوط انتقال نیرو (1388)
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات، رسته مهندسی آب سال 1387 (1387)

کاربران آنلاین :0