دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار رسته کشاورزی و منابع طبیعی (1387)
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبق بندی خاک در پست های فشار قوی (1389)
راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب (1389)
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی (1387)
طراحی بناهای درمانی (11) (1389)
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری، رسته راه و ترابری سال 1387 (1387)
آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه (1388)
دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب (1388)
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (1389)
فهرست وارسی گزارش توجیه طرح های عمرانی (1389) / مهندسان مشاور آوند طرح، نویسنده
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قوی (1388)
ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع (1389)
عنوان. مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال مشخصات فنی و وعمومی در پستهای فشار قوی (1389)

کاربران آنلاین :0