دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
طراحی استوار، راهکاری جهت ارتقاء پایایی (1395)
Axiomatic quality (2005) / El-Haik ، Basem، نویسنده
Best practices in lean six sigma process improvment (2008) / SCHONBERGER ، rICHARD، نویسنده
Essentials of Lean Six Sigma (c2006) / Taghizadegan ، Salman (1957)، نویسنده
Service design for six sigma (2005) / El-Haik ، Basem، نویسنده
Simulation-based lean six-sigma and design for six-sigma (c2006) / El-Haik ، Basem، نویسنده
Six sigma (c2006)
Six Sigma quality improvement with MINITAB (c2006) / Henderson ، G. Robin، نویسنده
Strategic benchmarking reloaded with six sigma (2007) / Watson ، Gregory H، نویسنده

کاربران آنلاین :0