دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : نویسنده همکار

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آمار پارامتریک و روش پژوهش (1392) / حسینی ، سیدیعقوب (1349)، نویسنده
جبر خطی (1359) / امیر‌معز ، علی‌رضا، نویسنده
جداسازی‌های زیستی (1390) / بلتر ، پل ا (1920- م)، نویسنده
دستگاه طراحی کامپیوتری سازه های بتن آرمه‌[CAD concreteکد کانکریت‌] (1374) / همتی ، یحیی، نویسنده
نقد تکوینی در هنر و ادبیات (1388) / نامورمطلق ، بهمن (1341-)، نویسنده

کاربران آنلاین :0