دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1388) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه ‌ای بر نظریه زبان ‌ها و ماشین ها (1388) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها (1387) / لینتس ، پیتر
مقدمه‌ای بر نظریه محاسبات (-1385) / سیپسر ، مایکل
تشریح مسائل نظریه زبانها و ماشینها (1389) / ناصری ، عبداله، نویسنده
حل تمرین‌های کتاب مقدمه‌ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها پیتر لینز (1383) / ریاحی ، علی، نویسنده
ریاضیات گسسته و کاربرد آن در کامپیوتر (ساختمان گسسته‌) (1378) / ترمبلی ، جین پل، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1392) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها (1392) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها (1388) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبانها و ماشینها (1378) / لینتس ، پیتر، نویسنده
مقدمه‌ای بر نظریه زبانها و ماشین‌ها (1387) / لینتس ، پیتر، نویسنده
نظریه زبانها و ماشینها (1380) / سادکمپ ، تامس، نویسنده
نظریه زبانها و ماشینها (1378) / آصفی ، مهدی (1323)، نویسنده
نظریه زبانها و ماشینها (1379) / مهربخش ، آرمان (1356)

کاربران آنلاین :0