دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

عنوان قراردادی ایران. ریاست جمهوری. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی. دفتر نظام فنی اجرایی

مدارک موجود با این عنوان قراردادی

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال خازن های موازی در پست های فشار قوی (1389)
راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی (1390)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع در پست های فشار قوی (1389)
راهنمای طبقه بندی کیفیت آب خام، پساب ها آبهای برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی (1388)
طراحی بناهای درمانی (10) (1388)
راهنمای راهبری و نگهداری تأسیسات مکانیکی ساختمان (1389)
مبانی طراحی و راهنمای اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) (1388)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال ثبات وقایع و خطا در پست های فشار قوی (1389)
ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها، تندآب ها و تأسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی (1389)
راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی (1389)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال یراق آلات در پست های فشار قوی (1389)
ضوابط و دستورالعملهای فنی مرتع (1388)
دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار (1389)

کاربران آنلاین :0