دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانه

كتب آموزشي حوزه عمران

     پالایش جستجو
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران شامل ترجمه علمی و... حل صحیح کلیه تمرینات کتاب (1379) / هاشمی ، مسعود (1349)
English for the student of civil engineering (.م‌2006=1385) / مهدی نژاد ، علی‌اصغر (1319)، نویسنده
اجرای ساختمان ها بر مبنای نشریات سازمان مدیریت و مقررات ملی ساختمان (1388) / شجاع یامی ، محمد (1356)، نویسنده
ارزیابی طرح‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و تامین ملی پروژه‌ها (کاربردی) (1386) / سیدمطهری ، مهدی، نویسنده
استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران به انضمام معرفی آثار برجسته معماری جهان (1385) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
اسناد ملی توسعه استان ها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جممهوری اسلامی ایران (1386)
آشنایی با نقشه برداری (1393) / بلوهر ، بهرنگ (1352-)، نویسنده
اصول و مبانی تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران و نحوه رسیدگی به آن (1389) / شاه بیگیان ، پونه (1351-)، نویسنده
اصول مستندسازی و مدیریت ادعا (برای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی) (1393) / چراغچی باشی آستانه ، محمدرضا (1349)، نویسنده
اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی (1393) / روانشادنیا ، مهدی (1359)، نویسنده
الگوهای طراحی در C# 5.0 (1392) / عمرانی ، سیدمنصور (1356)، نویسنده
آموزش و آزمون مکانیک خاک و پی‌سازی (1378) / سلطانزاده ، حمیدرضا، نویسنده
آموزش کاربردی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها در Comfar و کاربرد آن در تهیه طرحهای توجیهی (1391) / میربد ، مجید (1357)، نویسنده
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (1388) / سرمد نهری ، امیر (1362)، نویسنده
ایمنی پروژه های عمرانی (1387) / مسلمان یزدی ، حسنعلی (1356)، نویسنده