دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه عمران

     پالایش جستجو
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران شامل ترجمه علمی و... حل صحیح کلیه تمرینات کتاب (1379) / هاشمی ، مسعود (1349)
روسازی راه (1364) / طباطبائی ، امیرمحمد (1327)، نویسنده
English for the student of civil engineering (.م‌2006=1385) / مهدی نژاد ، علی‌اصغر (1319)، نویسنده
اجرای ساختمان ها بر مبنای نشریات سازمان مدیریت و مقررات ملی ساختمان (1388) / شجاع یامی ، محمد (1356)، نویسنده
ارزیابی طرح‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و تامین ملی پروژه‌ها (کاربردی) (1386) / سیدمطهری ، مهدی، نویسنده
استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران به انضمام معرفی آثار برجسته معماری جهان (1385) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
اسناد ملی توسعه استان ها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جممهوری اسلامی ایران (1386)
آشنایی با نقشه برداری (1393) / بلوهر ، بهرنگ (1352-)، نویسنده
اصول و مبانی تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران و نحوه رسیدگی به آن (1389) / شاه بیگیان ، پونه (1351-)، نویسنده
اصول مستندسازی و مدیریت ادعا (برای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی) (1393) / چراغچی باشی آستانه ، محمدرضا (1349)، نویسنده
اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی (1393) / روانشادنیا ، مهدی (1359)، نویسنده
الگوهای طراحی در C# 5.0 (1392) / عمرانی ، سیدمنصور (1356)، نویسنده
آموزش و آزمون مکانیک خاک و پی‌سازی (1378) / سلطانزاده ، حمیدرضا، نویسنده
آموزش کاربردی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها در Comfar و کاربرد آن در تهیه طرحهای توجیهی (1391) / میربد ، مجید (1357)، نویسنده
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (1388) / سرمد نهری ، امیر (1362)، نویسنده

کاربران آنلاین :0